Logo

Arbitraż 2021

PRAWA I INSTYTUCJE

Konwencje wielostronne odnoszące się do arbitrażu

1 Czy Państwa jurysdykcja jest umawiającym się państwem do Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych? Od kiedy obowiązuje ta konwencja? Czy złożono jakiekolwiek oświadczenia lub notyfikacje na mocy artykułów I, X i XI Konwencji? Jakich innych wielostronnych konwencji dotyczących międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego jest stroną Państwa kraj?

Austria ratyfikowała następujące konwencje wielostronne odnoszące się do arbitrażu:

 • konwencja nowojorska z 31 lipca 1961 r. (Austria złożyła notyfikację na mocy art. I ust. 3, stwierdzając, że będzie uznawać i wykonywać jedynie orzeczenia wydane w innych umawiających się państwach tej konwencji);
 • Protokół w sprawie klauzul arbitrażowych, Genewa, 13 marca 1928 r;
 • Konwencja o wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, Genewa, 18 października 1930 r;
 • Europejskiej konwencji o międzynarodowym arbitrażu handlowym (oraz umowy odnoszącej się do jej stosowania) z dnia 4 czerwca 1964 r.; oraz
 • Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych, 24 czerwca 1971 r.

Dwustronne umowy inwestycyjne

2 Czy istnieją dwustronne traktaty inwestycyjne z innymi krajami?

Austria podpisała 69 dwustronnych traktatów inwestycyjnych, z czego 62 zostały ratyfikowane, mianowicie z Albanią, Algierią, Argentyną, Armenią, Azerbejdżanem, Bangladeszem, Białorusią, Belize, Boliwią, Bośnią, Bułgarią, Republiką Zielonego Przylądka, Chile, Chinami, Chorwacją, Kubą, Republiką Czeską, Egiptem, Estonią, Etiopią, Gruzją, Gwatemalą, Hongkongiem, Węgrami, Indiami, Iranem, Jordanią, Kazachstan, Kuwejt, Łotwa, Liban, Libia, Litwa, Macedonia, Malezja, Malta, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Czarnogóra, Maroko, Namibia, Oman, Paragwaj, Filipiny, Polska, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Wietnam i Jemen.

Austria jest również stroną wielu innych dwustronnych traktatów, które nie są traktatami inwestycyjnymi, głównie z krajami sąsiadującymi.

Krajowe prawo arbitrażowe

3 Jakie są podstawowe krajowe źródła prawa odnoszące się do krajowych i zagranicznych postępowań arbitrażowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeń?

Prawo arbitrażowe jest zawarte w art. 577 do 618 austriackiego kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Przepisy te regulują zarówno krajowe, jak i międzynarodowe postępowania arbitrażowe.

Uznawanie zagranicznych orzeczeń regulują wyżej wymienione traktaty wielostronne i dwustronne. Postępowanie egzekucyjne regulowane jest przez austriacką ustawę egzekucyjną.

Arbitraż krajowy i UNCITRAL

4 Czy Twoje krajowe prawo arbitrażowe jest oparte na Ustawie Modelowej UNCITRAL? Jakie są główne różnice pomiędzy Państwa krajowym prawem arbitrażowym a Prawem Modelowym UNCITRAL?

Podobnie jak w większości krajów, prawo to nie odzwierciedla wszystkich aspektów prawa modelowego UNCITRAL. Jednakże, główne cechy zostały wprowadzone.

W przeciwieństwie do Ustawy Modelowej UNCITRAL, prawo austriackie nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy arbitrażem krajowym i międzynarodowym, ani pomiędzy arbitrażem handlowym i niehandlowym. Dlatego też w sprawach dotyczących zatrudnienia i spraw konsumenckich obowiązują szczególne zasady.

Przepisy obowiązkowe

5 Jakie są bezwzględnie obowiązujące przepisy krajowego prawa arbitrażowego dotyczące procedury, od których strony nie mogą odstąpić?

Strony mogą swobodnie uzgodnić zasady postępowania (np. poprzez odniesienie do konkretnego regulaminu arbitrażowego) w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów KPC. Jeśli strony nie uzgodniły żadnych zasad lub ustaliły własne zasady, sąd arbitrażowy musi, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów CCP, prowadzić arbitraż w sposób, który uzna za stosowny. Obowiązkowe zasady procedury arbitrażowej przewidują, że arbitrzy muszą być i pozostać bezstronni i niezależni. Muszą oni ujawnić wszelkie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności lub niezależności. Strony mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania oraz do przedstawienia swoich racji. Dalsze przepisy bezwzględnie obowiązujące dotyczą orzeczenia arbitrażowego, które musi mieć formę pisemną, oraz podstaw, na których można je zaskarżyć.

Prawo materialne

6 Czy w Państwa krajowym prawie arbitrażowym istnieje przepis, który daje sądowi arbitrażowemu wskazówki co do tego, które prawo materialne należy zastosować do meritum sporu?

Trybunał arbitrażowy musi stosować prawo materialne wybrane przez strony, w przeciwnym razie musi stosować prawo, które uzna za właściwe. Orzeczenie oparte na zasadzie słuszności jest dozwolone tylko wtedy, gdy strony wyraźnie zgodziły się na decyzję opartą na zasadzie słuszności (art. 603 CCP).

Instytucje arbitrażowe

7 Jakie są najbardziej znaczące instytucje arbitrażowe znajdujące się w Państwa jurysdykcji?

Wiedeńskie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe (VIAC) (www.viac.eu) prowadzi międzynarodowe postępowania arbitrażowe na podstawie Regulaminu Arbitrażu i Pojednania (2013) (Regulamin Wiedeński). Wynagrodzenie dla arbitrów obliczane jest na podstawie kwoty sporu. Nie ma ograniczeń co do miejsca i języka arbitrażu.

Wiedeńska Giełda Towarowa przy Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych posiada własny sąd arbitrażowy oraz własną klauzulę rekomendowanego arbitrażu.

Niektóre organizacje zawodowe i izby arbitrażowe ustanawiają własne zasady lub zarządzają postępowaniami arbitrażowymi, lub obie te formy.

Międzynarodowa Izba Handlowa utrzymuje bezpośrednią obecność poprzez swój Austriacki Komitet Narodowy.

POROZUMIENIE ARBITRAŻOWE

Arbitrażowość

8 Czy istnieją jakieś rodzaje sporów, które nie podlegają arbitrażowi?

Co do zasady, każde roszczenie własnościowe jest arbitralne. Roszczenia niemające charakteru własnościowego są w dalszym ciągu arbitralne, jeżeli prawo zezwala na rozstrzygnięcie sporu przez strony.

Istnieją pewne wyjątki w prawie rodzinnym lub spółdzielczym własności mieszkań.

Sprawy konsumenckie i związane z zatrudnieniem podlegają arbitrażowi tylko wtedy, gdy strony zawrą umowę o arbitraż po zaistnieniu sporu.

Wymagania

9 Jakie wymogi formalne i inne istnieją dla umowy o arbitraż?

Umowa arbitrażowa musi:

 • wystarczająco wyszczególnić strony (muszą one być przynajmniej możliwe do ustalenia);
 • dostatecznie określić przedmiot sporu w odniesieniu do określonego stosunku prawnego (musi on być przynajmniej możliwy do ustalenia i może być ograniczony do określonych sporów lub obejmować wszystkie spory);
 • dostatecznie określić intencje stron, aby spór był rozstrzygany w drodze arbitrażu, tym samym wykluczając właściwość sądów państwowych; oraz
 • być zawarte albo w pisemnym dokumencie podpisanym przez strony, albo w telefaksach, poczcie elektronicznej lub innej wymianie informacji między stronami, które zachowują dowód zawarcia umowy.

Wystarczy wyraźne odniesienie do ogólnych warunków zawierających klauzulę arbitrażową.

Wykonalność

10 W jakich okolicznościach umowa o arbitraż przestaje być wykonalna?

Umowy i klauzule arbitrażowe mogą być zaskarżane na podstawie ogólnych zasad prawa zobowiązań, w szczególności z powodu błędu, podstępu, przymusu lub niezdolności do czynności prawnych. Kontrowersje budzi to, czy skarga taka powinna być wnoszona do sądu polubownego, czy do sądu powszechnego. Jeżeli strony umowy zawierającej klauzulę arbitrażową odstąpią od umowy, klauzula arbitrażowa przestaje być wykonalna, chyba że strony wyraźnie uzgodniły dalsze obowiązywanie klauzuli arbitrażowej. W przypadku niewypłacalności lub śmierci, zapisem na sąd polubowny związany jest z reguły syndyk masy upadłościowej lub następca prawny. Umowa arbitrażowa przestaje być wykonalna, jeśli sąd arbitrażowy wydał orzeczenie co do istoty sprawy lub jeśli sąd powszechny wydał ostateczne orzeczenie co do istoty sprawy, a orzeczenie to obejmuje wszystkie kwestie, co do których uzgodniono arbitraż.

Oddzielność

11 Czy istnieją przepisy dotyczące możliwości oddzielenia umów o arbitraż od umowy głównej?

Zgodnie z ustawą modelową UNCITRAL, możliwość oddzielenia umowy o arbitraż od umowy głównej jest ważna jako zasada prawa. W prawie austriackim odrębność ta wynika z woli stron.

Osoby trzecie - związane umową o arbitraż

12 W jakich przypadkach osoby trzecie lub podmioty niebędące sygnatariuszami mogą być związane zapisem na sąd polubowny?

Co do zasady, tylko strony umowy arbitrażowej są nią związane. Sądy niechętnie wiążą zapisem na sąd polubowny osoby trzecie. Dlatego też pojęcia takie jak przebicie zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) i grupy spółek zazwyczaj nie mają zastosowania.

Następca prawny jest jednak związany umową o arbitraż, w której zawarł ją jego poprzednik. Dotyczy to również syndyka masy upadłościowej oraz spadkobiercy osoby zmarłej.

Osoby trzecie - udział

13 Czy krajowe prawo arbitrażowe zawiera jakieś postanowienia dotyczące udziału stron trzecich w arbitrażu, takie jak przystąpienie do sprawy lub zawiadomienie strony trzeciej?

Zazwyczaj dołączenie osoby trzeciej do postępowania arbitrażowego wymaga odpowiedniej zgody stron, która może być wyraźna lub dorozumiana (np. poprzez odniesienie do regulaminu postępowania arbitrażowego, który przewiduje dołączenie). Zgoda może zostać wyrażona w momencie złożenia wniosku o przyłączenie lub na wcześniejszym etapie samej umowy. Zgodnie z prawem, kwestia ta jest w dużej mierze omawiana w kontekście interwencji osoby trzeciej, która ma interes w arbitrażu. W tym przypadku argumentuje się, że taki interwenient będący osobą trzecią musi być stroną umowy o arbitraż lub w inny sposób poddać się jurysdykcji trybunału oraz że wszystkie strony, w tym interwenient, muszą wyrazić zgodę na interwencję.

Sąd Najwyższy uznał, że włączenie osoby trzeciej do postępowania arbitrażowego wbrew jej woli lub rozszerzenie wiążącego skutku orzeczenia arbitrażowego na osobę trzecią naruszałoby art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdyby osobie trzeciej nie zostały przyznane takie same prawa jak stronom (np. prawo do bycia wysłuchanym).

Grupy spółek

14 Czy w ramach doktryny "grupy spółek" sądy i trybunały arbitrażowe w Państwa jurysdykcji rozszerzają zakres obowiązywania umowy o arbitraż na spółki dominujące lub zależne spółki-sygnatariusza, które nie są sygnatariuszami, pod warunkiem, że spółka ta była w jakiś sposób zaangażowana w zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy będącej przedmiotem sporu?

Doktryna grupy przedsiębiorstw nie jest uznawana w prawie austriackim.

Wielostronne umowy arbitrażowe

15 Jakie są wymogi dla ważnego wielostronnego zapisu na sąd polubowny?

Wielostronne umowy arbitrażowe mogą być zawierane na tych samych zasadach formalnych co umowy arbitrażowe.

Konsolidacja

16 Czy sąd arbitrażowy w Twojej jurysdykcji może dokonać konsolidacji odrębnych postępowań arbitrażowych? W jakich okolicznościach?

Konsolidacja postępowania arbitrażowego nie jest wyraźnie regulowana przez prawo austriackie. W doktrynie argumentuje się jednak, że jest ono dopuszczalne, pod warunkiem że strony i arbitrzy wyrażą na to zgodę.

UTWORZENIE TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO

Kwalifikowalność arbitrów

17 Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia co do tego, kto może występować w charakterze arbitra? Czy sądy w Państwa jurysdykcji uznałyby jakikolwiek przewidziany w umowie wymóg dotyczący arbitrów ze względu na narodowość, religię lub płeć?

Tylko osoby fizyczne mogą być powoływane na arbitrów. Statut nie przewiduje żadnych szczególnych kwalifikacji, ale strony mogą uzgodnić takie wymagania. Aktywni sędziowie nie mogą występować w charakterze arbitrów na podstawie statutu regulującego ich zawód.

Tło arbitrów

18 Kto regularnie zasiada w roli arbitrów w Państwa jurysdykcji?

Od arbitrów, czy to wyznaczonych przez organ powołujący, czy też mianowanych przez strony, można wymagać określonego doświadczenia i przygotowania w zakresie danego sporu. Wymogi takie mogą obejmować kwalifikacje zawodowe w określonej dziedzinie, biegłość prawną, wiedzę techniczną, znajomość języków obcych lub posiadanie określonej narodowości.

Wielu arbitrów to adwokaci prowadzący prywatną praktykę, inni są pracownikami naukowymi. W nielicznych sporach, dotyczących głównie kwestii technicznych, członkami zespołu są technicy i prawnicy.

Wymagania kwalifikacyjne mogą być zawarte w umowie arbitrażowej, która wymaga dużej staranności, ponieważ może stwarzać przeszkody w procesie powoływania (tj. argument dotyczący tego, czy uzgodnione wymagania są spełnione).

Domyślne wyznaczanie arbitrów

19 W przypadku braku wcześniejszego porozumienia stron, jaki jest domyślny mechanizm powoływania arbitrów?

Sądy są właściwe do dokonywania niezbędnych domyślnych wyznaczeń, jeżeli strony nie uzgodnią innej procedury i jeżeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra; strony nie mogą uzgodnić arbitra jedynego; lub arbitrzy nie wyznaczą swojego przewodniczącego.

Wyzwanie i zastąpienie arbitrów

20 Na jakiej podstawie i w jaki sposób można zaskarżyć i zastąpić arbitra? Proszę omówić w szczególności podstawy zaskarżenia i zastępowania oraz procedurę, w tym zaskarżenia do sądu. Czy istnieje tendencja do stosowania lub szukania wskazówek w Wytycznych IBA dotyczących konfliktu interesów w arbitrażu międzynarodowym?

Wyzwanie dla arbitrów

Arbiter może być zaskarżony tylko wtedy, gdy istnieją okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, lub gdy nie posiada on kwalifikacji uzgodnionych przez strony. Strona, która wyznaczyła arbitra, nie może powoływać się w skardze na okoliczności, które znała w czasie wyznaczania (art. 588 CCP).

Usuwanie arbitrów

Arbiter może być usunięty, jeżeli nie jest zdolny do wykonywania swoich zadań lub nie wykonuje ich w odpowiednim czasie (art. 590 KPC).

Arbitrzy mogą zostać usunięci, w drodze odwołania lub z chwilą wygaśnięcia mandatu. W obu przypadkach to ostatecznie sąd decyduje na wniosek jednej ze stron. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra, arbiter zastępczy musi być powołany w taki sam sposób, w jaki został powołany.

W jednej z ostatnich spraw Sąd Najwyższy zajął się kwestią podstaw do wniesienia sprzeciwu, analizując sprzeczne poglądy naukowców na temat tego, czy i w jakim zakresie sprzeciw powinien być dopuszczalny po wydaniu prawomocnego orzeczenia. W swojej analizie Sąd przytoczył i oparł się również na Wytycznych IBA.

Stosunki między stronami i arbitrami

21 Jakie są relacje między stronami a arbitrami? Proszę omówić stosunki umowne między stronami a arbitrami, neutralność arbitrów wyznaczonych przez strony, wynagrodzenie i wydatki arbitrów.

W arbitrażu ad hoc należy zawrzeć umowę z arbitrami, regulującą ich prawa i obowiązki. Umowa ta powinna zawierać ustalenia dotyczące opłat (np. poprzez odniesienie do oficjalnej taryfy opłat za usługi prawne, stawek godzinowych lub w inny sposób) oraz prawa arbitrów do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych poza miejscem zamieszkania. Do ich obowiązków należy prowadzenie postępowania, a także sporządzenie i podpisanie orzeczenia.

Obowiązki arbitrów

22 Jakie są obowiązki arbitrów w zakresie ujawniania informacji dotyczących bezstronności i niezależności w trakcie postępowania arbitrażowego?

Zgodnie z art. 588 KPC, arbiter ma obowiązek ujawnić wszelkie okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, albo które pozostają w sprzeczności z umową stron na każdym etapie postępowania. Niezależność jest definiowana poprzez brak bliskich powiązań finansowych lub innych pomiędzy arbitrem a którąkolwiek ze stron. Bezstronność jest ściśle związana z niezależnością, ale odnosi się raczej do postawy arbitra. Arbiter może zostać skutecznie zakwestionowany, jeżeli można wykazać obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności.

Zwolnienie arbitrów z odpowiedzialności

23 W jakim zakresie arbitrzy są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje postępowanie w trakcie postępowania arbitrażowego?

Jeżeli arbiter zaakceptował swoje powołanie, ale następnie odmówił wykonania swoich zadań w odpowiednim czasie lub w ogóle, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę z powodu opóźnienia (art. 594 CCP). Jeżeli orzeczenie zostało uchylone w późniejszym postępowaniu sądowym, a a arbiter wyrządził, w sposób niezgodny z prawem i w wyniku zaniedbania, jakąkolwiek szkodę stronom, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Umowy arbitrów i regulaminy arbitrażowe instytucji arbitrażowych często zawierają wyłączenia odpowiedzialności.

JURYSDYKCJA I KOMPETENCJE TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO

Postępowania sądowe sprzeczne z umowami o arbitraż

24 Jak wygląda procedura sporów o właściwość w przypadku wszczęcia postępowania sądowego pomimo istniejącego zapisu na sąd polubowny i jakie są terminy na zgłoszenie zarzutu braku właściwości?

Prawo nie zawiera żadnych wyraźnych zasad dotyczących środków zaradczych dostępnych w przypadku wszczęcia postępowania sądowego z naruszeniem umowy o arbitraż lub wszczęcia postępowania arbitrażowego z naruszeniem klauzuli jurysdykcyjnej (innych niż niekorzystne orzeczenie o kosztach w postępowaniu, które nie powinno było zostać wszczęte w pierwszej kolejności).

Jeżeli strona wnosi powództwo do sądu, mimo że sprawa jest objęta zapisem na sąd polubowny, pozwany musi zgłosić zastrzeżenie co do właściwości sądu przed wypowiedzeniem się co do samej sprawy, czyli podczas pierwszej rozprawy lub w odpowiedzi na pozew. Sąd musi zasadniczo odrzucić takie roszczenia, jeżeli pozwany w odpowiednim czasie zgłosił sprzeciw co do właściwości sądu. Sąd nie może odrzucić pozwu, jeśli wykaże on, że zapis na sąd polubowny nie istnieje, jest nieważny lub niewykonalny.

Jurysdykcja trybunału arbitrażowego

25 Jaka jest procedura w przypadku sporów o właściwość sądu arbitrażowego po wszczęciu postępowania arbitrażowego i jakie są terminy na zgłoszenie sprzeciwu co do właściwości sądu?

Trybunał arbitrażowy może orzec o swojej jurysdykcji w odrębnym orzeczeniu lub w ostatecznym orzeczeniu co do istoty sprawy. Strona, która chce zakwestionować właściwość sądu arbitrażowego, musi zgłosić ten zarzut nie później niż w pierwszym piśmie procesowym w sprawie. Wyznaczenie arbitra lub udział strony w procedurze wyznaczania nie wyklucza podniesienia przez stronę zarzutu jurysdykcji. Spóźniony zarzut nie może być uwzględniony, chyba że sąd uzna opóźnienie za usprawiedliwione i uwzględni zarzut. Zarówno sądy, jak i trybunały arbitrażowe mogą rozstrzygać kwestie jurysdykcyjne.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE

Miejsce i język arbitrażu oraz wybór prawa

26 W braku uprzedniego porozumienia stron, jaki jest mechanizm domyślny w odniesieniu do miejsca arbitrażu i języka postępowania arbitrażowego? W jaki sposób określa się prawo materialne sporu?

Jeżeli strony nie uzgodniły miejsca arbitrażu i języka postępowania arbitrażowego, ustalenie odpowiedniego miejsca i języka leży w gestii trybunału arbitrażowego. Zgodnie z art. 604 CCP strony mają swobodę wyboru prawa materialnego. W przypadku braku takiego porozumienia, według uznania trybunału arbitrażowego, wybór prawa, które uzna za właściwe, należy do niego. Trybunał nie może orzekać ex aequo et bono, jeśli strony nie udzieliły odpowiedniego upoważnienia.

Rozpoczęcie postępowania arbitrażowego

27 Jak wszczyna się postępowanie arbitrażowe?

Zgodnie z przepisami prawa, powód musi złożyć pozew, w którym przedstawia fakty, na których zamierza się oprzeć, oraz swoje wnioski o zastosowanie środków zaradczych. Pozew musi zostać złożony w terminie uzgodnionym przez strony lub ustalonym przez trybunał arbitrażowy. Wnioskodawca może przedstawić odpowiednie dowody w tym terminie. Pozwany przedstawia następnie swoją odpowiedź na pozew.

Zgodnie z regulaminem wiedeńskim powód ma obowiązek złożenia pozwu w sekretariacie VIAC. Oświadczenie to musi zawierać następujące informacje:

 • pełne nazwiska, adresy i inne dane contact stron;
 • oświadczenie o stanie faktycznym i konkretny wniosek o zwolnienie;
 • jeżeli wnioskowane zwolnienie nie dotyczy wyłącznie określonej kwoty pieniężnej, wartość pieniężna każdego indywidualnego roszczenia w chwili składania oświadczenia o roszczeniu;
 • dane dotyczące liczby arbitrów;
 • wyznaczenie arbitra, jeżeli został uzgodniony lub wnioskowany zespół trzech arbitrów, lub wniosek o wyznaczenie arbitra; oraz
 • szczegóły dotyczące umowy o arbitraż i jej treści.

Przesłuchanie

28 Czy wymagane jest przesłuchanie i jakie zasady obowiązują?

Przesłuchania ustne odbywają się na wniosek jednej ze stron lub jeśli trybunał arbitrażowy uzna to za konieczne (art. 598 CCP i art. 30 regulaminu wiedeńskiego).

Dowody:

29 Jakimi zasadami sąd arbitrażowy jest związany przy ustalaniu faktów w sprawie? Jakie rodzaje dowodów są dopuszczane i jak przebiega postępowanie dowodowe?

Prawo ustawowe nie zawiera szczegółowych zasad dotyczących przeprowadzania dowodów w postępowaniu arbitrażowym. Trybunały arbitrażowe są związane zasadami dotyczącymi postępowania dowodowego, które strony mogły uzgodnić. W przypadku braku takich zasad, trybunał arbitrażowy ma swobodę w przeprowadzaniu i ocenie dowodów według własnego uznania (art. 599 CCP). Trybunał arbitrażowy ma prawo mianować ekspertów (oraz wymagać od stron, aby podawały ekspertom wszelkie istotne informacje, albo przedstawiały lub udostępniały do wglądu wszelkie istotne dokumenty, towary lub inną własność), przesłuchiwały świadków, strony lub urzędników stron. Jednakże trybunały arbitrażowe nie mają uprawnień do zmuszania stron lub świadków do obecności.

W praktyce, strony często upoważniają trybunały arbitrażowe do powoływania się na Reguły Postępowania Dowodowego IBA (Regulamin IBA). W przypadku powołania się lub uzgodnienia zasad takich jak Regulamin IBA, zakres ujawnienia jest często szerszy niż w przypadku ujawnienia w postępowaniu sądowym (które jest dość ograniczone w prawie austriackim). Sąd arbitrażowy musi zapewnić stronom możliwość zapoznania się i skomentowania przedstawionych dowodów oraz wyników postępowania dowodowego (art. 599 KPC).

Udział sądu

30 W jakich przypadkach sąd arbitrażowy może zwrócić się o pomoc do sądu, a w jakich przypadkach sąd może interweniować?

Trybunał arbitrażowy może zwrócić się do sądu o pomoc:

 • wykonanie środka tymczasowego lub zabezpieczającego wydanego przez trybunał arbitrażowy (art. 593 CCP); lub
 • dokonywania czynności sądowych, gdy sąd arbitrażowy nie jest do tego upoważniony (wzywanie świadków do stawiennictwa, przesłuchiwanie świadków pod przysięgą i nakazywanie ujawnienia dokumentów), w tym zwracania się do zagranicznych sądów i władz o dokonanie takich czynności (art. 602 KPC).

Sąd może interweniować w postępowaniu arbitrażowym tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie przewidziane w CCP. W szczególności sąd może (lub musi) to zrobić:

 • przyznać środki tymczasowe lub zabezpieczające (art. 585 CCP);
 • wyznaczają arbitrów (art. 587 CCP); oraz
 • podjąć decyzję o zaskarżeniu arbitra, jeśli:

Poufność

31 Czy zapewniona jest poufność?

KPC nie przewiduje wyraźnie poufności arbitrażu, ale strony mogą uzgodnić poufność. Ponadto, w postępowaniu sądowym o uchylenie orzeczenia arbitrażowego oraz w powództwie o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia orzeczenia arbitrażowego, lub w sprawach uregulowanych w art. 586-591 KPC (np. zaskarżenie arbitrów), strona może zwrócić się do sądu o wyłączenie jawności rozprawy, jeżeli strona wykaże uzasadniony interes wyłączenia jawności.

ŚRODKI TYMCZASOWE I UPRAWNIENIA DO NAKŁADANIA SANKCJI

Środki tymczasowe stosowane przez sądy

32 Jakie środki tymczasowe mogą być zarządzane przez sądy przed i po wszczęciu postępowania arbitrażowego?

Zarówno właściwy sąd, jak i trybunał arbitrażowy są właściwe do przyznania środków tymczasowych na rzecz postępowania arbitrażowego. Strony mogą wyłączyć właściwość trybunału arbitrażowego w zakresie środków tymczasowych, ale nie mogą wyłączyć właściwości trybunału w zakresie środków tymczasowych. Wykonanie środków tymczasowych należy do wyłącznej jurysdykcji sądów.

Na poparcie roszczeń pieniężnych sąd może przyznać tymczasowe środki zaradcze, jeżeli istnieją powody, by sądzić, że dłużnik uniemożliwiłby lub utrudniłby wykonanie późniejszego orzeczenia, uszkadzając, niszcząc, ukrywając lub przenosząc swój majątek (w tym szkodliwe postanowienia umowne).

Dostępne są następujące środki zaradcze:

 • umieszczenie pieniędzy lub rzeczy ruchomych w areszcie sądowym;
 • zakaz wyobcowania lub zastawiania mienia ruchomego;
 • nakaz konfiskaty w odniesieniu do wierzytelności dłużnika (w tym rachunków bankowych);
 • zarządzanie nieruchomościami; oraz
 • ograniczenie prawa do wydzierżawienia lub zastawienia nieruchomości, które ma być zarejestrowane w księdze wieczystej.

W przypadku roszczeń niepieniężnych sąd może przyznać tymczasowe środki zaradcze podobne do tych wymienionych powyżej w odniesieniu do roszczeń pieniężnych. Nakaz przeszukania nie jest dostępny w sprawach cywilnych.

Nakazy sądowe wydane przez zagraniczny sąd arbitrażowy (art. 593 CCP) lub przez zagraniczny sąd mogą być w pewnych okolicznościach wykonane w Austrii. Środki egzekucyjne muszą być jednak zgodne z prawem austriackim.

Środki tymczasowe stosowane przez arbitra nadzwyczajnego

33 Czy krajowe prawo arbitrażowe lub regulaminy krajowych instytucji arbitrażowych, o których mowa powyżej, przewidują powołanie arbitra awaryjnego przed ukonstytuowaniem się trybunału arbitrażowego?

Prawo państwowe nie przewiduje powołania arbitra nadzwyczajnego.

Środki tymczasowe podjęte przez trybunał arbitrażowy

34 Jakie środki tymczasowe może zarządzić sąd arbitrażowy po jego ukonstytuowaniu się? W jakich przypadkach sąd arbitrażowy może orzec o zabezpieczeniu kosztów?

Sąd arbitrażowy posiada szerokie uprawnienia do zarządzenia środków tymczasowych na wniosek jednej ze stron, jeśli uzna to za konieczne dla zabezpieczenia wykonania roszczenia lub zapobieżenia nieodwracalnej szkodzie. W odróżnieniu od tymczasowych środków zaradczych dostępnych w postępowaniu sądowym, sąd arbitrażowy nie jest ograniczony do zestawu enumeratywnie wymienionych środków zaradczych. Środki te powinny być jednak zgodne z prawem egzekucyjnym, aby uniknąć trudności na etapie egzekucji. Przepisy prawa nie przewidują zabezpieczenia kosztów w postępowaniu arbitrażowym.

Uprawnienia do nakładania sankcji przez trybunał arbitrażowy

35 Czy zgodnie z Państwa krajowym prawem arbitrażowym lub regulaminami krajowych instytucji arbitrażowych, o których mowa powyżej, sąd arbitrażowy jest uprawniony do nakładania sankcji na strony lub ich obrońców, którzy stosują "taktykę partyzancką" w postępowaniu arbitrażowym? Czy doradcy mogą podlegać sankcjom nakładanym przez sąd arbitrażowy lub krajowe instytucje arbitrażowe?

Trybunałom arbitrażowym przysługuje szerokie polecenie zastosowania środków tymczasowych jako sposobu radzenia sobie z taktykami partyzanckimi. Mogą one zawiesić postępowanie w skrajnych przypadkach, a nawet odrzucić arbitraż z uprzedzeniem jako sankcję za umyślne przewinienie strony lub jej obrońcy.

Trybunały arbitrażowe mogą również zarządzić zabezpieczenie kosztów.

Ponadto, powszechnie przyjmuje się, że arbitrzy mogą wyciągać negatywne wnioski z faktu, że strona nie spełnia żądań trybunału. Na przykład, jeśli strona odmawia przedstawienia dokumentów, trybunał może założyć, że dokumenty te zawierają informacje, które mogłyby narazić na szwank stanowisko strony.

Innym dość skutecznym środkiem regulującym niewłaściwe postępowanie strony jest przyznanie kosztów w ostatecznym orzeczeniu.

Austriaccy prawnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas wykonywania zawodu doradcy w postępowaniu arbitrażowym (niezależnie od tego, czy odbywa się ono w Austrii czy za granicą). Zagraniczni prawnicy uczestniczący w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Austrii nie są związani austriackimi zasadami etyki zawodowej.

NAGRODY

Decyzje trybunału arbitrażowego

36 Czy w braku porozumienia stron wystarczy, aby decyzje sądu arbitrażowego były podejmowane większością głosów wszystkich jego członków, czy też wymagana jest jednomyślność? Jakie są konsekwencje dla orzeczenia, jeżeli arbiter zgłosi zdanie odrębne?

O ile strony nie uzgodnią inaczej, wystarczy, że orzeczenie arbitrażowe będzie ważne, jeśli zostało wydane i podpisane przez większość arbitrów. Większość musi być obliczona na podstawie wszystkich wyznaczonych arbitrów, a nie tylko tych obecnych. Jeżeli trybunał arbitrażowy zamierza podjąć decyzję o orzeczeniu arbitrażowym bez obecności wszystkich swoich członków, musi z wyprzedzeniem poinformować strony o swoim zamiarze (art. 604 CCP).

Orzeczenie arbitrażowe podpisane przez większość arbitrów ma taką samą moc prawną jak orzeczenie jednogłośne.

Austriaccy prawnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas wykonywania zawodu doradcy w postępowaniu arbitrażowym (niezależnie od tego, czy odbywa się ono w Austrii czy za granicą). Zagraniczni prawnicy uczestniczący w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Austrii nie są związani austriackimi zasadami etyki zawodowej.

NAGRODY

Decyzje trybunału arbitrażowego

36 Czy w braku porozumienia stron wystarczy, aby decyzje sądu arbitrażowego były podejmowane większością głosów wszystkich jego członków, czy też wymagana jest jednomyślność? Jakie są konsekwencje dla orzeczenia, jeżeli arbiter zgłosi zdanie odrębne?

O ile strony nie uzgodnią inaczej, wystarczy, że orzeczenie arbitrażowe będzie ważne, jeśli zostało wydane i podpisane przez większość arbitrów. Większość musi być obliczona na podstawie wszystkich wyznaczonych arbitrów, a nie tylko tych obecnych. Jeżeli trybunał arbitrażowy zamierza podjąć decyzję o orzeczeniu arbitrażowym bez obecności wszystkich swoich członków, musi z wyprzedzeniem poinformować strony o swoim zamiarze (art. 604 CCP).

Orzeczenie arbitrażowe podpisane przez większość arbitrów ma taką samą moc prawną jak orzeczenie jednogłośne.

Austriaccy prawnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas wykonywania zawodu doradcy w postępowaniu arbitrażowym (niezależnie od tego, czy odbywa się ono w Austrii czy za granicą). Zagraniczni prawnicy uczestniczący w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Austrii nie są związani austriackimi zasadami etyki zawodowej.

Rozbieżne opinie

37 Jak krajowe prawo arbitrażowe traktuje zdania odrębne?

Prawo ustawowe milczy na temat sprzecznych opinii. Istnieje kontrowersja, czy są one dopuszczalne w postępowaniu arbitrażowym.

W niedawnej sprawie dotyczącej wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że wymóg dołączenia odmiennej opinii do orzeczenia sądu arbitrażowego (wymóg taki był zawarty w obowiązujących przepisach dotyczących arbitrażu), nie jest wymogiem rygorystycznym w prawie wykonawczym.

Austriaccy prawnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas wykonywania zawodu doradcy w postępowaniu arbitrażowym (niezależnie od tego, czy odbywa się ono w Austrii czy za granicą). Zagraniczni prawnicy uczestniczący w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Austrii nie są związani austriackimi zasadami etyki zawodowej.

Wymagania dotyczące formy i treści

38 Jakie są wymagania dotyczące formy i treści nagrody?

Orzeczenie arbitrażowe musi być wydane w formie pisemnej i musi być podpisane przez arbitra lub arbitrów. O ile strony nie uzgodnią inaczej, podpisy większości arbitrów są wystarczające. W takim przypadku należy wyjaśnić przyczynę braku niektórych podpisów arbitrów.

O ile strony nie uzgodnią inaczej, nagroda powinna również zawierać uzasadnienie prawne, na którym się opiera, oraz wskazywać dzień i miejsce jej wydania.

Na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania arbitrażowego, orzeczenie musi zawierać potwierdzenie jego wykonalności.

Termin przyznania nagrody

39 Czy orzeczenie musi zostać wydane w określonym terminie zgodnie z Państwa krajowym prawem arbitrażowym lub regulaminem krajowych instytucji arbitrażowych, o których mowa powyżej?

Prawo państwowe nie przewiduje określonego terminu, w którym należy wydać orzeczenie arbitrażowe.

Data przyznania nagrody

40 Dla jakich terminów decydująca jest data wydania orzeczenia, a dla jakich data doręczenia orzeczenia?

Zgodnie z prawem państwowym data wydania orzeczenia ma znaczenie zarówno dla wniosku do trybunału arbitrażowego o sprostowanie lub interpretację orzeczenia, lub dla obu, lub o wydanie dodatkowego orzeczenia (zob. pytanie 45), jak i dla ewentualnego zaskarżenia orzeczenia przed sądem (zob. pytanie 46). Jeżeli trybunał arbitrażowy samodzielnie koryguje orzeczenie, termin czterech tygodni na dokonanie takiej korekty rozpoczyna się od daty wydania orzeczenia (art. 610 ust. 4 KPC).

Rodzaje nagród

41 Jakie rodzaje orzeczeń są możliwe i jakie rodzaje ulg mogą być przyznane przez sąd arbitrażowy?

Zgodnie z prawem arbitrażowym zwyczajowo stosowane są następujące rodzaje orzeczeń:

 • nagroda w sprawie jurysdykcji;
 • nagroda tymczasowa;
 • Nagroda częściowa;
 • ostateczna nagroda;
 • rozstrzygnięcie w sprawie kosztów; oraz
 • nagroda poprawkowa.

Zakończenie postępowania

42 W jaki inny sposób niż przez wydanie wyroku można zakończyć postępowanie?

Postępowanie arbitrażowe może zostać zakończone:

 • jeżeli powód wycofa swoje roszczenie;
 • jeżeli powód nie wniesie pozwu w terminie wyznaczonym przez sąd (art. 597 i 600 CCP);
 • za obopólną zgodą stron, w drodze rozrachunku (art. 605 CCP); oraz
 • jeżeli kontynuacja postępowania stała się niewykonalna (art. 608 ust. 2 pkt 4 CCP).

Nie ma żadnych formalnych wymogów dotyczących takiego rozwiązania.

Alokacja kosztów i ich odzyskiwanie

43 W jaki sposób koszty postępowania arbitrażowego są rozdzielane w orzeczeniach? Jakie koszty podlegają zwrotowi?

W odniesieniu do kosztów, trybunały arbitrażowe mają szersze uprawnienia dyskrecjonalne i są, co do zasady, bardziej liberalne niż sądy. Trybunał arbitrażowy ma swobodę w rozdzielaniu kosztów, ale musi brać pod uwagę okoliczności sprawy, w szczególności wynik postępowania. Zasadą jest, że koszty następują po zdarzeniu i ponosi je strona przegrywająca, ale trybunał może również dojść do innych wniosków, jeśli jest to stosowne do okoliczności sprawy.

W przypadku gdy koszty nie są kompensowane, trybunał arbitrażowy musi, w miarę możliwości, w tym samym czasie, w którym decyduje o odpowiedzialności za koszty, określić również kwotę kosztów podlegających zwrotowi.

Ogólnie rzecz biorąc, wynagrodzenia adwokatów obliczone na podstawie stawek godzinowych również podlegają zwrotowi.

Nie ma żadnych formalnych wymogów dotyczących takiego rozwiązania.

Zainteresowanie

44 Czy i w jakiej wysokości mogą być zasądzone odsetki od roszczeń głównych i od kosztów?

Sąd arbitrażowy w większości przypadków zasądziłby odsetki od dochodzonej kwoty głównej, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo materialne. Zgodnie z prawem, odsetki ustawowe od roszczeń cywilnoprawnych wynoszą 4 procent. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami, a zwłoka jest naganna, obowiązuje zmienna stopa procentowa, publikowana co pół roku przez Narodowy Bank Austrii. Obecnie wynosi ona 8,58 procent. Weksle są oprocentowane w wysokości 6 procent.

Podział i odzyskiwanie kosztów w postępowaniu arbitrażowym są regulowane w art. 609 CCP. Nie ma jednak przepisu, który określałby, czy można przyznawać odsetki za koszty, a zatem leży to w gestii trybunału arbitrażowego.

Ogólnie rzecz biorąc, wynagrodzenia adwokatów obliczone na podstawie stawek godzinowych również podlegają zwrotowi.

Nie ma żadnych formalnych wymogów dotyczących takiego rozwiązania.

POSTĘPOWANIE PO WYDANIU ORZECZENIA

Interpretacja i korekta nagród

45 Czy sąd arbitrażowy jest uprawniony do korygowania lub interpretowania orzeczenia samodzielnie lub z inicjatywy stron? Jakie terminy obowiązują?

Strony mogą zwrócić się do trybunału arbitrażowego z prośbą o korektę (błędów rachunkowych, pisarskich lub urzędniczych), wyjaśnienie lub wydanie dodatkowego orzeczenia (jeśli trybunał arbitrażowy nie rozpatrzył wszystkich roszczeń przedstawionych mu w postępowaniu arbitrażowym). Termin na złożenie takiego wniosku wynosi cztery tygodnie od doręczenia orzeczenia, chyba że strony uzgodniły inaczej. Trybunał arbitrażowy ma również prawo do samodzielnego skorygowania wyroku w terminie czterech tygodni (wyroku dodatkowego w terminie ośmiu tygodni) od daty wydania wyroku.

Ogólnie rzecz biorąc, wynagrodzenia adwokatów obliczone na podstawie stawek godzinowych również podlegają zwrotowi.

Nie ma żadnych formalnych wymogów dotyczących takiego rozwiązania.

Wyzwanie związane z przyznawaniem nagród

46 W jaki sposób i na jakiej podstawie można zakwestionować i unieważnić nagrody?

Sądy nie są uprawnione do rozpatrzenia orzeczenia arbitrażowego pod względem merytorycznym. Od orzeczenia arbitrażowego nie przysługuje odwołanie. Możliwe jest jednak wniesienie powództwa o uchylenie orzeczenia arbitrażowego (zarówno orzeczenia w sprawie jurysdykcji, jak i orzeczenia co do istoty sprawy) z bardzo konkretnych, wąskich powodów, a mianowicie:

 • trybunał arbitrażowy zaakceptował lub odmówił właściwości, mimo że nie istnieje żadna umowa o arbitraż ani ważna umowa o arbitraż;
 • strona nie była w stanie zawrzeć umowy o arbitraż na podstawie prawa właściwego dla tej strony;
 • strona nie była w stanie przedstawić swojej sprawy (np. nie została odpowiednio powiadomiona o powołaniu arbitra lub o postępowaniu arbitrażowym);
 • orzeczenie dotyczy kwestii nie przewidzianych lub nie objętych zapisem na sąd polubowny lub dotyczy kwestii wykraczających poza zakres żądania arbitrażowego - jeżeli takie wady dotyczą dającej się wyodrębnić części orzeczenia, część ta musi zostać uchylona;
 • skład trybunału arbitrażowego nie był zgodny z art. 577-618 CCP ani z umową stron;
 • procedura arbitrażowa nie była zgodna z podstawowymi zasadami austriackiego systemu prawnego (porządek publiczny) lub też orzeczenie nie było zgodne z tymi zasadami; oraz
 • jeżeli spełnione są np. wymogi ponownego otwarcia sprawy przez sąd krajowy zgodnie z art. 530 ust. 1, nr 1 do 5 CCP:

Ponadto strona może również złożyć wniosek o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia orzeczenia arbitrażowego.

Poziomy atrakcyjności

47 Ile jest poziomów odwołań? Jak długo trwa zazwyczaj rozstrzygnięcie odwołania na każdym poziomie? W przybliżeniu, jakie koszty ponoszone są na każdym poziomie? W jaki sposób koszty są rozdzielane pomiędzy strony?

Zamiast trzech poziomów proceduralnych (sąd pierwszej instancji, sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy) zmieniono art. 615 KPC, tak że orzeczenie w sprawie roszczenia kwestionującego orzeczenie arbitrażowe jest wydawane tylko przez jedną instancję sądową (tzn. orzeczenie jest wydawane tylko przez jeden sąd i nie można się od niego odwołać).

Art. 616 § 1 KPC stanowi, że postępowanie ze skargi na wyrok sądu polubownego - lub skargi o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia wyroku sądu polubownego - jest takie samo jak przed sądem pierwszej instancji. Oznacza to w istocie, że Sąd Najwyższy musi stosować te same przepisy proceduralne, co sąd pierwszej instancji (np. w zakresie postępowania dowodowego).

 • jeżeli spełnione są np. wymogi ponownego otwarcia sprawy przez sąd krajowy zgodnie z art. 530 ust. 1, nr 1 do 5 CCP:

Ponadto strona może również złożyć wniosek o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia orzeczenia arbitrażowego.

Uznawanie i wykonywanie

48 Jakie wymogi obowiązują w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń krajowych i zagranicznych, jakie są podstawy odmowy uznania i wykonania oraz jaka jest procedura?

Krajowe orzeczenia arbitrażowe są wykonalne w taki sam sposób jak orzeczenia krajowe.

Orzeczenia zagraniczne są wykonalne na podstawie dwustronnych lub wielostronnych traktatów ratyfikowanych przez Austrię - Konwencja Nowojorska jest zdecydowanie najważniejszym instrumentem prawnym. Tak więc ogólna zasada, że wzajemność egzekucji musi być zagwarantowana przez traktat lub dekret pozostaje w mocy (w przeciwieństwie do odpowiednich przepisów ustawy modelowej UNCITRAL).

Postępowania egzekucyjne są zasadniczo takie same jak w przypadku orzeczeń zagranicznych.

Terminy wykonania orzeczeń arbitrażowych

49 Czy istnieje termin przedawnienia dla wykonania orzeczeń arbitrażowych?

Nie istnieje żaden termin przedawnienia mający zastosowanie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wskazane jest jednak zastosowanie przez analogię 30-letniego ustawowego terminu przedawnienia mającego zastosowanie do postępowania w sprawie wykonywania orzeczeń na podstawie przepisów prawa.

Orzeczenia zagraniczne są wykonalne na podstawie dwustronnych lub wielostronnych traktatów ratyfikowanych przez Austrię - Konwencja Nowojorska jest zdecydowanie najważniejszym instrumentem prawnym. Tak więc ogólna zasada, że wzajemność egzekucji musi być zagwarantowana przez traktat lub dekret pozostaje w mocy (w przeciwieństwie do odpowiednich przepisów ustawy modelowej UNCITRAL).

Postępowania egzekucyjne są zasadniczo takie same jak w przypadku orzeczeń zagranicznych.

Egzekwowanie zagranicznych nagród

50 Jaki jest stosunek sądów krajowych do wykonywania zagranicznych orzeczeń uchylonych przez sądy w miejscu postępowania arbitrażowego?

Zgodnie z art. 5 konwencji nowojorskiej można odmówić uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, jeżeli orzeczenie to zostało uchylone lub zawieszone przez właściwy organ państwa, w którym lub na mocy którego prawa wydano to orzeczenie.

Austria jest państwem umawiającym się na mocy konwencji nowojorskiej i dlatego sądy austriackie zasadniczo odmawiają wykonania takiego orzeczenia. Jeżeli jednak orzeczenie zostało uchylone ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym w miejscu arbitrażu, sądy austriackie muszą ocenić, czy orzeczenie to naruszyłoby również porządek publiczny w Austrii. Jeżeli orzeczenie nie jest sprzeczne z austriackim porządkiem publicznym, sądy austriackie prawdopodobnie wykonałyby takie orzeczenie.

Wykonywanie nakazów przez arbitrów w nagłych wypadkach

51 Czy krajowe przepisy dotyczące arbitrażu, orzecznictwo lub regulaminy krajowych instytucji arbitrażowych przewidują wykonywanie nakazów przez arbitrów awaryjnych?

Artykuł 45 regulaminu wiedeńskiego przewiduje procedurę przyspieszoną. Nie istnieją jednak szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania nakazów wydanych w takim postępowaniu przez arbitrów rozpoznających sprawy w trybie pilnym. To samo dotyczy krajowych przepisów w zakresie arbitrażu (w tym orzecznictwa).

Koszty egzekucji

52 Jakie koszty są ponoszone w związku z egzekwowaniem orzeczeń?

Strona wygrywająca ma prawo do odzyskania honorariów adwokackich od strony przeciwnej zgodnie z austriacką ustawą o honorariach adwokackich (wykaz honorariów oparty na kwocie będącej przedmiotem sporu).

Opłaty sądowe są również uzależnione od kwoty sporu. Jeśli kwota główna egzekwowanego roszczenia wynosi np. 1 mln euro, opłata sądowa za egzekucję z ruchomości wynosi ok. 2.500 euro; jeśli egzekucja dotyczy nieruchomości, opłata sądowa wynosi ok. 23.000 euro.

INNE

Wpływ tradycji prawnych na arbitrów

53 Jakie dominujące cechy Twojego systemu sądowniczego mogą wywierać wpływ na arbitra z Twojej jurysdykcji?

W postępowaniach cywilnych i handlowych nie ma sądowego nakazu ujawniania informacji, a możliwości uzyskania nakazu sądowego przewidującego przedstawienie dokumentów przez drugą stronę są raczej ograniczone. W postępowaniach arbitrażowych nie ma tendencji do stosowania amerykańskiego stylu discovery, ale arbitrzy mogą nakazać przedstawienie pewnej ilości dokumentów, w zależności od obowiązującego regulaminu arbitrażu i umowy między stronami. Pisemne zeznania świadków są powszechne w postępowaniach arbitrażowych. Regulamin IBA staje się popularny w postępowaniach arbitrażowych.

Zasady zawodowe lub etyczne

54 Czy w Twojej jurysdykcji obowiązują szczególne zasady zawodowe lub etyczne dotyczące doradców i arbitrów w arbitrażu międzynarodowym? Czy najlepsze praktyki w Twojej jurysdykcji odzwierciedlają Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym (lub są z nimi sprzeczne)?

Nie istnieją żadne szczególne zasady etyczne dotyczące postępowania osób zajmujących się arbitrażem. Austriacki Zawodowy Kodeks Postępowania Prawników ma zastosowanie do wszystkich członków austriackiej izby adwokackiej, również w przypadku występowania w charakterze adwokata lub arbitra.

Finansowanie przez osoby trzecie

55 Czy finansowanie przez stronę trzecią roszczeń arbitrażowych w Państwa jurysdykcji podlega ograniczeniom regulacyjnym?

Finansowanie przez strony trzecie stało się w Austrii powszechne. Podmiot finansujący pokryje koszty proceduralne i otrzyma część odzyskanej kwoty. Ważność takich ustaleń nie została jeszcze rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy. Nie jest do końca jasne, czy i w jakim zakresie do takiego finansowania mógłby mieć zastosowanie również zakaz pobierania przez adwokatów opłat na zasadzie procentowej.

Regulacja działalności

56 Jakie szczególne cechy istnieją w Państwa jurysdykcji, o których zagraniczny praktyk powinien wiedzieć?

Zgodnie z prawem podatkowym (rozporządzenia wykonawcze (WE) nr 1798/2003 i nr 143/2008) arbitrzy z siedzibą w Austrii nie muszą naliczać podatku VAT, jeżeli strona zwracająca jest "podatnikiem" w rozumieniu tego rozporządzenia i ma siedzibę poza Austrią, ale w Unii Europejskiej.

AKTUALIZACJA I TRENDY

Reforma ustawodawcza i traktat inwestycyjny arbitraż

57 Czy istnieją jakieś pojawiające się trendy lub gorące tematy w arbitrażu w Państwa kraju? Czy prawo arbitrażowe Państwa kraju jest obecnie przedmiotem reformy legislacyjnej? Czy regulaminy krajowych instytucji arbitrażowych, o których mowa powyżej, są obecnie poddawane rewizji? Czy jakieś dwustronne umowy inwestycyjne zostały ostatnio rozwiązane? Jeśli tak, to które? Czy istnieje zamiar rozwiązania któregokolwiek z tych dwustronnych traktatów inwestycyjnych? Jeśli tak, to które? Jakie są najważniejsze ostatnie decyzje w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, w których stroną był Państwa kraj? Czy są jakieś nierozstrzygnięte sprawy dotyczące arbitrażu inwestycyjnego, w których stroną jest kraj, o którym Pan/Pani informuje?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa wersja Regulaminu Arbitrażu i Mediacji VIAC, która wprowadziła m.in. następujące nowości:

 • VIAC zajmuje się obecnie również sprawami czysto krajowymi;
 • wszystkie nowe postępowania są administrowane za pomocą elektronicznego systemu zarządzania sprawami; oraz
 • Obecnie regulamin wiedeński wyraźnie stanowi, że arbitrzy i strony, jak również ich przedstawiciele, prowadzą postępowanie w sposób efektywny i oszczędny; może to być również uwzględniane przy ustalaniu opłat i kosztów arbitrów.

Koronawirus

Jakie ustawodawstwo dotyczące sytuacji kryzysowych, programy pomocowe i inne inicjatywy specyficzne dla Twojego obszaru praktyki wdrożyło Twoje państwo w celu rozwiązania problemu pandemii? Czy jakiekolwiek istniejące programy rządowe, prawa lub regulacje zostały zmienione w celu rozwiązania tych problemów? Jakie najlepsze praktyki są zalecane dla klientów?

Stopniowy wzrost liczby zakażeń wirusem Covid-19 spowodował, w chwili pisania tego tekstu, śmierć 655 112 osób na całym świecie (źródło: WHO). Jego globalny zasięg bezsprzecznie i nieodwołalnie zmienił życie, jakie znamy, nie pozostawiając żadnego przemysłu, gospodarki czy osobistych interakcji nietkniętymi. Przerwane zostały międzynarodowe łańcuchy dostaw, zdestabilizowany został światowy handel, a giełdy papierów wartościowych runęły w dół.

Podczas gdy niektóre rządy postanowiły wznowić działalność gospodarczą poprzez wdrożenie środków, między innymi, w celu ponownego otwarcia przedszkoli i szkół podstawowych, a także zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, inne wyraziły obawy dotyczące poluzowania lub wręcz zaniechania środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w świetle realnego ryzyka wywołania nowej fali masowych zakażeń. Jednak niezależnie od względów politycznych leżących u podstaw tych rozbieżnych kierunków działań, nadal nie ma pewności, kiedy można spodziewać się pełnego i bezpiecznego wznowienia działalności gospodarczej.

Pandemia spowodowała szereg pytań prawnych dotyczących tego, czy i w jakim stopniu roszczenia umowne są możliwe do wyegzekwowania oraz kto powinien ponieść konsekwencje ekonomiczne w przypadku braku możliwości jednoznacznego przypisania winy. Chociaż przewidywanie, w jaki sposób kryzys związany z koronawirusem wpłynie na międzynarodowy arbitraż byłoby błędne, jego dotychczasowego wpływu nie można zanegować. Rozprawy arbitrażowe zostały odroczone, a międzynarodowe konferencje odwołane. Wobec sprzecznych dyrektyw dotyczących różnych lokalizacji stron, arbitrów i świadków, nadal istnieją obawy co do bezpiecznego prowadzenia rozpraw w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponieważ wiele osób obawia się, że wirus może stać się chorobą endemiczną, a interwencje niemedyczne, takie jak dystans społeczny, mają pozostać w mocy w dającej się przewidzieć przyszłości, potrzebne są nowe sposoby radzenia sobie z nowymi wyzwaniami prawnymi. To właśnie arbitraż, dzięki odwołaniu się do narzędzi internetowych, może zapewnić niezbędną elastyczność wymaganą w tych bezprecedensowych czasach.

Poniżej omówione zostaną skutki i wyzwania, jakie stwarza covid-19 dla podmiotów zaangażowanych w arbitraż. Poruszone zostaną przepisy przyjęte przez austriacki system sądowniczy, jak również nakreślone zostaną metody i możliwe rozwiązania w zakresie prowadzenia rozpraw arbitrażowych w kontekście covid-19.

Odpowiedź Austrii

Starając się uniknąć wiecznych opóźnień, wiodące instytucje arbitrażowe zaproponowały szereg alternatywnych środków dotyczących sposobu prowadzenia postępowania arbitrażowego.

Dążąc do zminimalizowania liczby potencjalnych zakłóceń, potęgowanych przez tych, którzy starają się uniknąć odpowiedzialności arbitrażowej, wytyczne instytucjonalne były i są regularnie aktualizowane. Reakcje są bardzo zróżnicowane, wiele osób ucieka się do wirtualnych spotkań, konferencji telefonicznych oraz nowych kanałów przekazywania dokumentów i składania wniosków.

Prowadzenie postępowania arbitrażowego bez przesłuchań osobistych stanowi zasadnicze odejście od tego, co od dawna uważane jest za niezbędny element należytego procesu.

Austriacki system sądowniczy uznał konieczność takiego zmienionego podejścia, przyjmując nowe strategie, które odchodzą od utrwalonych tradycji i zaufanych technik, wcześniej uznawanych za instrumentalne w postępowaniu arbitrażowym.

W dniu 25 marca 2020 r. rząd austriacki ustanowił austriacką ustawę federalną Covid-19-Measures for the Judicial System, która ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 r. Jej pierwsza część określa zasady dotyczące spraw cywilnych, koncentrując się na przerwaniu terminów procesowych, jak również zawieszeniu terminów do wszczęcia postępowania, w tym przedawnienia. Na wyróżnienie zasługuje jednak wprowadzenie ograniczeń w zakresie postępowania ustnego i doręczeń. Poza wprowadzonymi już ograniczeniami swobody przemieszczania się, rozprawy ustne mają odbywać się tylko w razie wykazania najwyższej konieczności. Wszelkie formy komunikacji mają być prowadzone za pomocą środków technologicznych, takich jak telefon czy wideokonferencje, natomiast fizyczne przekazywanie dokumentów ma odbywać się za pośrednictwem poczty i powinno być wykorzystywane tylko w nagłych przypadkach. Elektroniczny system archiwizacji dokumentów sądowych pozostaje w pełni operacyjny. Ustawa zawiera również informacje na temat skutków ewentualnego zaprzestania świadczenia usług sądowych przez sądy austriackie (sekcja 4), skutków zaległości w płatnościach na mocy art. 156 lit. a) ust. 1 austriackiego kodeksu upadłościowego (sekcja 5), przedłużenia terminów kontroli połączeń (sekcja 6), zaliczek na poczet świadczeń alimentacyjnych (sekcja 7) oraz uprawnień Ministra Sprawiedliwości (sekcja 8).

Postępowania arbitrażowe są wprawdzie wyłączone spod działania przepisów Ustawy, ale arbitrzy i trybunały mają znaczną swobodę w określaniu, w jaki sposób skutecznie wyważyć interesy zainteresowanych stron w toczących się postępowaniach arbitrażowych. Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Wiedniu (Vienna International Arbitral Centre - VIAC) początkowo ogłosiło, że do odwołania wszystkie wnioski składane do jego biur oraz komunikacja z nimi będą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Opublikowana niedawno praktyczna lista kontrolna dotycząca zdalnych przesłuchań stanowi użyteczny punkt odniesienia w zakresie działań przygotowawczych, które należy rozważyć planując przeprowadzenie takich przesłuchań. Kwestie prawne, takie jak ryzyko potencjalnego zakwestionowania orzeczeń oraz prawo do bycia wysłuchanym i równego traktowania, zostały również omówione w niedawno opublikowanym artykule udostępnionym na stronie internetowej; w celu zachęcenia do ściślejszej współpracy między prawnikami, specjalistami w dziedzinie procesów i technologii, PlatformsProtocol został udostępniony do konsultacji publicznych trwających do 31 sierpnia; a od 30 maja można wznowić przesłuchania osobiste w siedzibie VIAC, jednak dostępność sal pozostaje ograniczona.

Ponadto Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) w dalszym ciągu czyni postępy w toku postępowań arbitrażowych, a jej sekretariat i centrum ADR pozostają w pełni operacyjne. Podobnie jak LCIA i HKIAC, zaleca się jednak, aby cała komunikacja odbywała się drogą elektroniczną. Zalecane środki mające na celu zapewnienie rozstrzygania sporów w sposób opłacalny, sprawiedliwy i szybki, zostały udostępnione w wytycznych tej organizacji.

Biorąc pod uwagę niedawny wzrost liczby spraw dotyczących koronaawirusa, nie należy się spodziewać spadku liczby sporów sądowych i postępowań arbitrażowych. Prawdopodobnie pojawią się raczej nowe roszczenia, nie tylko w odniesieniu do tranzytu międzynarodowego, ochrony danych osobowych, biotechnologii, ubezpieczeń, zatrudnienia, jak również sporów handlowych i inwestycyjnych. Ponadto skutki wdrożonych na szczeblu krajowym środków nadzwyczajnych spowodują pojawienie się nowych kwestii prawnych dotyczących naruszenia, wykonania i zwolnienia z odpowiedzialności, jak również przewidywalności, zasadności, strat, szkód i obowiązku ich łagodzenia.

Ponadto Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) w dalszym ciągu czyni postępy w toku postępowań arbitrażowych, a jej sekretariat i centrum ADR pozostają w pełni operacyjne. Podobnie jak LCIA i HKIAC, zaleca się jednak, aby cała komunikacja odbywała się drogą elektroniczną. Zalecane środki mające na celu zapewnienie rozstrzygania sporów w sposób opłacalny, sprawiedliwy i szybki, zostały udostępnione w wytycznych tej organizacji.

Biorąc pod uwagę niedawny wzrost liczby spraw dotyczących koronaawirusa, nie należy się spodziewać spadku liczby sporów sądowych i postępowań arbitrażowych. Prawdopodobnie pojawią się raczej nowe roszczenia, nie tylko w odniesieniu do tranzytu międzynarodowego, ochrony danych osobowych, biotechnologii, ubezpieczeń, zatrudnienia, jak również sporów handlowych i inwestycyjnych. Ponadto skutki wdrożonych na szczeblu krajowym środków nadzwyczajnych spowodują pojawienie się nowych kwestii prawnych dotyczących naruszenia, wykonania i zwolnienia z odpowiedzialności, jak również przewidywalności, zasadności, strat, szkód i obowiązku ich łagodzenia.

Opcje do rozważenia

Ponieważ wiele stron jest zmuszonych do odbudowania relacji biznesowych za pomocą metod innych niż ścisłe egzekwowanie warunków umowy, procesy rozwiązywania sporów, takie jak arbitraż, stanowią atrakcyjną opcję. W świetle pandemii wirusa Covid-19 potrzebne są nowe, innowacyjne opcje, aby zapewnić stronom możliwość pełnego przedstawienia swoich racji. Warto rozważyć następujące metody:

 • Odroczenie rozpraw osobistych do czasu, gdy takie postępowanie zostanie ponownie uznane za bezpieczne. Chociaż opcja ta pozwala stronom uniknąć konieczności dokonywania niezbędnych ustaleń w celu przeprowadzenia rozprawy na odległość, nie jest jasne, jak długo potrwają obecne ograniczenia. W sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw już teraz znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na niepewne lub stojące w miejscu przepływy pieniężne, taka opcja może okazać się nieopłacalna.
 • Umożliwienie rozstrzygnięcia sporu na papierze. Metoda ta może okazać się przydatna w odniesieniu do kwestii, które w mniejszym stopniu zależą od dowodów rzeczowych i badania krzyżowego. Jednak nawet wtedy zastosowanie tej metody tylko częściowo zmniejszyłoby opóźnienia w wydawaniu ostatecznych i tymczasowych orzeczeń i mogłoby skłonić strony do szybszego zawarcia ugody.
 • Podziel roszczenia, pozostawiając tylko niektóre z nich do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu. Podejście to sprawdza się w sprawach o różnych roszczeniach.
 • Przeprowadzanie rozprawy na odległość. Z uwagi na konieczność koordynacji logistycznej przy planowaniu rozpraw na odległość, strony muszą zapewnić dostępność bezpiecznego połączenia internetowego, jak również dostęp do niezbędnych dokumentów oraz wymaganego oprogramowania lub sprzętu. Ponadto powinny one wziąć pod uwagę godziny pracy, strefy czasowe i czas trwania postępowania, a także możliwość stworzenia odrębnych przestrzeni wirtualnych umożliwiających łatwą komunikację arbitrów i zespołów prawnych. Strony powinny rozważyć skorzystanie z zaleceń zawartych w Protokole Seulskim w sprawie wideokonferencji w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym, obejmującym szeroki zakres praktycznych aspektów zapewniających sprawiedliwość proceduralną. Opcja ta została również uznana za realną alternatywę przez Izbę Handlu i Przemysłu Federacji Rosyjskiej i jest zgodna z art. 25 ust. 2 Regulaminu Arbitrażowego ICC z 2017 r.

Ponieważ technologia wideokonferencji jest już często wykorzystywana, nie będzie to miało wpływu na obrady stron. Pakiety rozpraw mogą być udostępniane w formie elektronicznej i ułatwią pracę prawników dzięki hiperłączom do odsyłaczy oraz możliwości natychmiastowego udostępniania nowych dokumentów. Podobnie, orzeczenia arbitrażowe mogą być dostarczane drogą elektroniczną, chociaż przekazywanie stronom oryginałów i uwierzytelnionych odpisów może nastąpić na późniejszym etapie. Niemniej jednak podpisy elektroniczne stały się codziennością w transakcjach handlowych, a zatem nie stanowią powodu do obaw. Niejasne pozostaje natomiast to, czy forum, na którym ma się odbyć dany arbitraż, pozwoli na odejście od formalności związanych z osobistymi rozprawami i tradycyjnymi procesami wydawania dokumentów. W tym miejscu zaleca się stronom, aby przed przystąpieniem do arbitrażu zdalnego skonsultowały się z radcą prawnym w sprawie najlepszego sposobu postępowania. Biorąc pod uwagę coraz częstsze korzystanie z narzędzi komunikacji online, istotne jest m.in. zastosowanie bezpiecznego programu wideokonferencyjnego z szyfrowaniem end-to-end oraz ścisłe ograniczenie wirtualnych sal rozpraw do przydzielonych uczestników.

Strony powinny rozważyć zalecane metody przestrzegania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Internecie oraz zobowiązań w zakresie ochrony prywatności danych podczas prowadzenia międzynarodowego postępowania arbitrażowego. W tym celu mogą one odwołać się do wytycznych dotyczących środków ostrożności określonych w Protokole w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym 2020, mapie drogowej ICC-IBA dotyczącej ochrony danych w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym, Protokole ICCA-NYC Bar-CPR w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym, a także Protokole Akademii Afrykańskiej w sprawie wirtualnych rozpraw w Afryce.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę nieunikniony napływ przypadków, których wystąpienia oczekuje się od momentu wybuchu epidemii, niezwykle istotne jest, aby wnioski były składane tak szybko, jak tylko możliwe będzie ustalenie niezbędnych faktów. Ponieważ instytucje arbitrażowe zasygnalizowały, że zamierzają kontynuować swoją działalność, rozważne jest, aby zainteresowane strony rozważyły dokładnie i szybko swoje opcje arbitrażowe. Strony prywatne mają również możliwość dokonania przeglądu istniejących warunków umownych i rozważenia możliwości włączenia wykorzystania narzędzi technologicznych do zasad proceduralnych swoich umów o arbitraż. Ponieważ istnieje duża niepewność co do czasu trwania i środków wdrożonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, istotne jest, aby strony opracowały plan awaryjny na wypadek, gdyby przesłuchania fizyczne nie były realną opcją w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Chociaż postęp w tej sprawie może być wolniejszy, wykorzystanie elektronicznego narzędzia do składania dokumentów, komunikacji i korespondencji okazało się w przeszłości skuteczną opcją i powinno zostać rozszerzone teraz.

Ostatecznie powodzenie każdego postępowania arbitrażowego wymaga odpowiedniego przygotowania, które z kolei będzie zależało od szczególnych okoliczności danej sprawy i dla którego nie można stworzyć uniwersalnych ram. Odmowa dostosowania się do tych zmienionych warunków ze względu na zwykłą wygodę zwyczajowych praktyk w zakresie rozpraw nie może stanowić uzasadnionej podstawy w świetle obecnych wyzwań i zagrożeń dla zdrowia, jakie niesie ze sobą epidemia. Ponieważ sprawiedliwość opóźniona to sprawiedliwość odmówiona, "instytucje publiczne, takie jak Trybunał, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ułatwić kontynuację gospodarki i podstawowych usług rządowych, w tym administracji wymiaru sprawiedliwości. ( Capic przeciwko Ford Motor Company of Australia Limited (Adjournment) [2020] FCA 486; pkt 5).

Zagrożenie stwarzane przez covid-19 wymaga staranności i zaangażowania ze strony przywódców i sektora opieki zdrowotnej, ale zależy również od wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym, zarówno strony, arbitrzy, jak i przedstawiciele prawni mają wspólny obowiązek zminimalizowania skutków epidemii i powstrzymania jej rozprzestrzeniania się. Wybuch wirusa spowodował i niewątpliwie będzie nadal powodował zmiany w dotychczasowych praktykach arbitrażowych oraz zmusi uczestników i zainteresowane strony do dostosowania, przemyślenia i ulepszenia obecnego systemu. Okaże się również siłą napędową w rozwoju dobrze ugruntowanych, lecz przestarzałych procesów w sposób, który jest mniej zależny od rygorystycznych rytuałów konwencjonalnych praktyk sądowych, a zamiast tego może przezwyciężyć przeciwności losu w czasach takich jak obecne.

USTAWA PODAŁA DATĘ

Poprawić na:

Podaj datę, na którą powyższe informacje są dokładne.